Новини сайту

Фото Андрій Фоменко
До ваших послуг. Наповнення ВНС, перенесення курсів
Андрій Фоменко - понеділок 7 серпень 2017 9:01
 

Шановні колеги. Готовий відповісти на ваші питання з переносу дистанційних курсів для 1-го та 2-го курсів, а також будь-яких питань по нової або старої ВНС. З повагою.


Фото Уляна Антонів
Подання на преміювання
Уляна Антонів - четвер 1 червень 2017 12:36
 

Вітання !

Для тих авторів ЕНМК , які уже подали подання на преміювання і які ще того не робили , прохання підготувати подання за таким зразком :

Фото Андрій Фоменко
Шановні колеги, виникла проблема зі старої ВНС, буду вдячний за поразуміння та допомогу
Андрій Фоменко - середа 31 травень 2017 11:43
 

На боці старої ВНС

Шановні колеги при перенесенні курсів велике прохання видаляти резервні копії курсів, інакше система знову буде зупинена – вона не витримує навантаження і у неї дуже мало дискового простору. Величезне прохання

1. створили резервну копію курсу,

2. завантажили на свій...

Читати далі
(85 слів)


Доступні курси

Методичний посібник «Мова ділових паперів»  призначено для студентів, які вивчають курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Посібник містить правила оформлення ділових паперів, загальні вимоги до слова в документах, граматичні і стилістичні поради, а також взірці організаційних, розпорядчих, довідково-інформаційних, особових та дипломатичних документів.

Навчальна дисципліна спрямована на набуття навиків розв’язування задач з лінійної алгебри та аналітичної геометріїї, вивчення основних положень диференціального та інтегрального числення функцій однієї змінної.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен вміти виконувати основні дії над матрицями, векторами; знати методи розв’язування систем лінійних рівнянь, освоїти техніку диференціювання та інтегрування.

 Мета опанування дисципліни “Основи фінансів, гроші та кредит”:

 1. - формування у майбутніх фахівців з менеджменту сучасного економічного мислення та системи знань щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових і грошово-кредитних відносин суспільства.

Взаємозв’язок  з іншими дисциплінами: вивчення дисципліни ґрунтується на засвоєнні загальної економічної теорії та оволодінні блоком економічних  дисциплін, таких як “Основи адміністративного менеджменту”, “Макроекономіка”, “Економічна теорія”.

Навчальна дисципліна «Закупівлі і контракти в проектах» орієнтована на формування достатніх знань, умінь, комунікацій, автономності і відповідальності в сфері закупівель та для здійснення професійної діяльності з питань підготовки, укладання чи виконання комерційних угод.


Методичні вказівки призначені для студентів, що навчаються на магістерській програмі з метою виконання програми практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи (МКР) та написання звіту з практики для магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації 073.7 «Управління проектами». Завдання методичних вказівок полягає в тому, щоб надати студентам методичну допомогу у виконанні програми практики та написанні звіту за темою МКР.

Методичні вказівки призначені для студентів, що навчаються на магістерській програмі з метою підготовки роботи на здобуття академічного ступеня магістр за спеціальністю специфічних категорій 8.18010013 «Управління проектами» задля присвоєння кваліфікації "Керівник
проектів та програм". Завдання полягає в тому, щоб надати студентам методичну допомогу у виконанні магістерського дослідження, присвяченого науковому вирішенню конкретної управ­лінської, економічної, соціальної або політико-економічної проблеми.

Методичні вказівки визначають організацію і послідовність виконання магістерської роботи та вимоги до її змісту. Зміст, обсяг та структура магістерської  роботи, які наведені у методичних вказівках, є типовими.

У додатках наведено зразки оформлення необхідних документів. Головний акцент у методичних вказівках зроблено на задоволення потреб магістерської програми, яка пов’язується з підготовкою до виконання науково-аналітичних задач. 


Навчальна дисципліна «Стратегічний менеджмент» має на меті формування у здобувачів вищої освіти системи спеціальних знань з питань стратегічного управління організаціями за рахунок формування у них стратегічного мислення, набуття теоретичних знань з питань проведення стратегічного аналізу стану організації та її оточення, формування стратегічного бачення, місії і системи цілей сучасних організацій, розроблення стратегій та організації процесу їх реалізації, а також формування необхідних умінь самостійного вирішення найважливіших стратегічних проблем сучасної організації при визначенні майбутнього напряму розвитку об’єкту управління, встановленні його стратегічних цілей та прийняття стратегічних рішень щодо способу їх досягнень, а також забезпечення ефективного керівництва процесом їх виконання.

Завданнями дисципліни є надання здобувачам вищої освіти ясного і чіткого уявлення про теоретичні та методологічні основи забезпечення ефективної діяльності організації в динамічних умовах сучасного конкурентного середовища; навчити здійснювати стратегічний аналіз умов діяльності організації та стану її стратегічного потенціалу; ознайомити з існуючими варіантами ділових стратегій організації в залежності від її стану та умов галузевого і конкурентного середовища; навчити формувати організаційну культуру підприємства, придатну для реалізації стратегії; познайомити з основами управління реалізацією стратегії підприємства


Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх управлінців з фінансово-економічної безпеки системи спеціальних знань і навичок із організації та управління майновою й фінансово-економічною безпекою підприємства; протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств; здійсненню профілактики виникненню корпоративних конфліктів при організації системи безпеки підприємства; застосування сучасних методів забезпечення надійності персоналу

Мета викладання дисципліни полягає в ознайомленні студентів з теоретичними основами управління безпекою соціальних систем, формування концептуальних та методологічних навичок щодо моделювання безпеки соціальних систем у будь-якій сфері життєдіяльності, набуття розумінь основних цінностей безпекової культури у діяльності підприємства, як соціально-економічної системи. 

Ризик-менеджмент

 

Код модуля: 7.073.12.М.20

Тип модуля: факультативний

Рівень: 1.2.5

Рік навчання: перший

Семестр: 2

Обсяг модуля:          загальна кількість годин  –    150 ( ЄКТС -5), аудиторні години (ДФН/ЗФМ) – 48/24  (лекції – 32/16, практичні – 16/8)

Лектор – к.е.н., доц.. Білик О.І.

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 

1.1. Поглиблені знання теоретико-прикладної бази управління фінансово-економічною безпекою.

1.2. Вміння аналізувати  науково-методологічні підходи до формування і використання технологій, форм та методів діагностування небезпек, загроз і ризиків, системи оцінки та мінімізації рівня та стану економічної безпеки інституцій різних рівнів.

1.3. Спроможність до розробки, організації, реалізації і удосконалення процесів впровадження інновацій та науково-технічних розробок для забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій.

1.4. Здатність до аналізування та пошуку нових напрямів розроблення стратегій фінансово-економічної безпеки інституцій різних рівнів.

 

Спосіб навчання: аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • пререквізит: фінансовий менеджмент

 • кореквізит: страховий менеджмент

   

  Зміст модуля:

  Поняття «ризик» та класифікація ризиків. Методи кількісних оцінок ризику. Класичні засади оцінювання інвестиційних проектів. Основні підходи управління ризиком на підприємстві. Програма управління ризиками на підприємстві. Корпоративна  культура  і діагностика ризиків. Штатна  структура організації й ризик-менеджмент.

   

  Рекомендована література: 

  1). Донець Л. І. Економічні ризики та  методи їх вимірювання: Навчальний посібник.– К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312с.

  2). Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навчальний посібник. – К.: ІВЦ  «Видавництво «Політехніка»», 2004.-200с.

   

  Форми та методи навчання:

  форми – денна, заочна

  методи – лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота

   

   Методи і критерії оцінювання:

  поточний контроль (100%)

   

  Мова навчання: українська


Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

 • розробляти механізм внутрішньої та зовнішньої взаємодії при вирішенні завдань забезпечення економічної безпеки установ, організацій, підприємств;
 • розробляти інструкції, що регламентують всі види діяльності підрозділу економічної безпеки установ, організацій, підприємств;
 • будувати структуру служби економічної безпеки установ, організацій, підприємств;
 • розробляти заходи щодо усунення фінансово-економічної безпеки установ, організацій, підприємств.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: здатність вирішувати спеціалізовані завдання інноваційного характеру та розв’язувати складні практичні проблеми у сфері менеджменту під час професійної та науково-навчальної діяльності, що передбачає застосування класичних і сучасних теорій та інструментів менеджменту в умовах невизначеності.


Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання:

1)        Здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері формування та розвитку ділової кар’єри та професійної етики;

2)        Здатність продемонструвати знання та розуміння сучасних проблем розвитку суспільства;

3)        Здатність визначати перспективність та ефективність інноваційної діяльності з використанням інформаційних, облікових та аналітичних методів для удосконалення процесів фінансово-економічної безпеки в межах встановлених стандартів і норм;

4)        здатність продемонструвати знання та уміння на базовому рівні про різні форми забезпечення безпеки;

5)        здатність продемонструвати знання та уміння застосовувати методики оцінки рівня інформаційної безпеки;

6)    вміння розробити проекти наказів, положень, інструкцій щодо організації діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки, їх взаємодії з іншими суб 'єктами забезпечення безпеки;

7)    уміння продемонструвати знання та розуміння основних фактів, концепцій, правил  татеорій, пов‘язаних з визначеним предметом знань;

8)    уміння спілкуватись рідною та іноземною мовою із широкою професійною спільнотою та громадськістю в усній та письмовій формі;

9)    здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях, здатність адаптуватись до нових непередбачуваних ситуацій та приймати оперативні конструктивні рішення;

10)  здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

11)  нести соціальну відповідальність за прийняті рішення, дотримуватись морально-культурних цінностей;

12)  здатність продукувати креативні ідеї, розробляти та управляти інноваційними проектами, самостійно та коллективно виконувати професійні завдання.


Курсова (творча) робота з дисципліни “Техніка адміністративної діяльності” є невеликим за обсягом дослідженням одного із актуальних питань діяльності адміністративного апарату державного підприємства, установи, організації державної або комунальної форми власності, органу виконавчої гілки влади або місцевого самоврядування. Студент-магістрант виконує творчу роботу для засвоєння основних навчальних елементів за тематикою дисципліни “Техніка адміністративної діяльності”.


Дисципліна «Економіка підприємства», як і політична економія, макроеко- номіка і мікроекономіка, є економічною наукою. Спільним для них є те, що всі вони досліджують виробничі відносини між людьми й дію економічних зако- нів та закономірностей у процесі виробництва, розподілу і споживання матері- альних благ. Але між політекономією і макроекономікою, з одного боку, і еко- номікою підприємства — з іншого, є різниця, яка полягає в рівнях здійсню- ваного ними аналізу. Перші дві досліджують економіку в цілому та її великі підрозділи. Економіка підприємства є більш конкретною наукою. Об’єкт її досліджен- ня — виробничі відносини й економічні закони та закономірності, що виника- ють і діють лише в окремих підприємствах і враховують особливості виробни- цтва конкретного підприємства. Цією конкретикою вона відрізняється і від мікроекономіки, яка вивчає і досліджує діяльність окремих економічних суб’єктів усіх галузей народного господарства. Предмет економіки підприємства — вивчення комплексу питань господа- рчого керівництва діяльністю підприємства, методів раціонального поєднання усіх елементів виробничного процесу з метою щонайкращого їх використання. Економіку підприємства можна сформулювати як науку про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результа- тів при найменших затратах. Економіка підприємства — це сукупність економічних процесів, які здійс- нюються на підприємстві при використанні ресурсів для задоволення матеріа- льних потреб у відповідності до матеріальних можливостей учасників госпо- дарської діяльності. Галузеві економічні науки вивчають конкретні форми прояву виробничих відносин в окремих галузях.

Мета курсу «Державна політика: аналіз та механізм впровадження» полягає у наданні студентам новітніх навичок та знань з основних проблем державної політики, її аналізу та механізму впровадження; ознайомити слухачів із сучасною методологією аналізу державної політики;  сформувати вміння використовувати сучасні знання з аналізу державної політики в практичній діяльності

Метою дисципліни «Економічний аналіз державної політики» є вивчення змісту державної політики, засобів та механізмів її впровадження, набуття студентами знань і вмінь, пов’язаних із процесами організації та сучасними методами аналізу державної політики, вироблення навиків систематизувати й узагальнювати результати аналізу для визначення можливих шляхів подолання існуючих  проблем державної політики, в тому числі з урахуванням зарубіжної практики, обирати адекватні методи аналізування дієвості впровадженого у вітчизняну практику механізму державної політики, а також сформувати вміння студентів використовувати сучасні знання з аналізу державної політики в практичній діяльності. Курс магістерської програми спрямований на формування професійного способу мислення фахівців у сфері оцінювання ефективності державного управління, інтегрованого у суспільні відносини та  ринковий механізм.


Метою вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань основ права інтелектуальної власності та практичних навиків щодо питань виникнення та захисту прав інтелектуальної власності.

Результати навчання:
 • уміння розрiзняти об’єкти iнтелектуальної власностi та випадки виникнення права інтелектуальної власності;
 • уміння здійснювати пошук та аналіз інформаційних ресурсів щодо питань цивiльно-правового регулювання вiдносин, пов’язаних із творчою дiяльнiстю;
 • знання порядку оформлення та захисту, умови передачi i обсяг прав у залежностi вiд виду об’єктiв інтелектуальної власності;
 • умiння працювати з документацiєю у процесі оформлення права інтелектуальної власності;
 • знання механізмів комерціалізації інтелектуальної власності;
 • знання особливостей захисту права об’єктів інтелектуальної власності в умовах розвитку глобального інформаційного суспільства

Мета вивчення: оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, формування вміння управляти операційною і інвестиційною діяльністю, винайдення правильних фінансових рішень.


Код модуля: 7.074.102.М.33
Обсяг модуля:загальна кількість годин – 105 год. (кредитів ЄКТС – 3,5), аудиторні години(ДФН/ЗФМ) – 64/18 (лекції – 32/8, практичні – 16/6, лабораторні – 16/4)
У результаті вивчення модуля студент повинен:
Знати: Знання та розуміння предметної області та розуміння фаху. Уміти: Здатність розробляти плани поточної діяльності, стратегії розвитку організації; Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати й узагальнювати зовнішню і внутрішню управлінську інформацію для здійснення планування, організовування, мотивування працівників та контролю за діяльністю підлеглих в підрозділах публічних організацій;


Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання:

 • Отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій у процесі формування та реалі­зації адміністративних послуг, за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій ;
 • Вміння аналізувати стан політичної системи в Україні з метою прийняття управлінського рішення та визначення шляхів вирішення актуальної політичної ситуації або проблеми;
 • Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»: адміністративний менеджмент та менеджмент у міжнародному бізнесі;
 • Володіння сучасними технологіями зв’язків з громадськістю для оперативного та оптимального вирішення завдань публічного адміністрування;
 • Знання щодо розроблення пропозиції з удосконалення організаційної структури і функціонування місцевих адміністрацій як частини системи демократичного урядування на основі аналізу інституційних структур публічного сектору європейських держав та України;
 • Розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, соціальному і державному контексті;
 • Застосовувати знання для вирішення задач синтезу та аналізу в системах, які характерні публічному управлінню та адмініструванні;
 • Застосовувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації завдань публічного управління та адміністрування;
 • Розраховувати, проектувати, досліджувати, ринкові тенденції, проводити політичний аналіз,
 • Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;
 • Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності публічної організації;
 • Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення.

Метою дисципліни є засвоєння знань і умінь з організації,  проведення  та аналізу  аудиту  і оцінювання управлінської діяльності  організацій  (підприємств, установ),  зокрема  організація  аудиторської перевірки,  виявлення недоліків  та проблем  у методиці управління керівників різних ланок.

 1. Назва модуля: Керівник адміністративної служби  та управління трудовими ресурсами

 2. Код модуля:

 3. Тип модуля: вибірковий

 4. Семестр: І

 5. Обсяг модуля:          загальна кількість годин – 120 год. (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 48  (лекції – 32, практичні – 16)

 6. Лектор – к.е.н., доц.. Білик О.І.

 7. Результати навчання:

  У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати: основні характеристики населення, трудових ресурсів, робочої сили, загальної та професійної працездатності, професійно- галузевої та соціальної структури трудових ресурсів, процесів міграції населення; напрямки і принципи демографічної політики, політики зайнятості, соціальної та кадрової політики, методів їх реалізації.

  уміти: аналізувати стан, рівень, динаміку та структуру населення і трудових ресурсів країни і окремих її регіонів; розраховувати і аналізувати показники стану ринку праці; оцінювати прогностичний характер зайнятості трудових ресурсів і безробіття; проектувати організаційну структуру системи управління персоналом підприємства; розробляти заходи по різним видам забезпечення; розробляти оперативний план роботи з персоналом на підприємстві; розробляти вимоги до персоналу і визначати якісну та кількісну потреби підприємства в персоналі; планувати й аналізувати показники по труду, насамперед витрати підприємства на персонал;  організувати весь цикл роботи з персоналом, починаючи з вступу до підприємства й закінчуючи його звільненням;  проводити ділову оцінку персоналу на всіх стадіях його трудової діяльності;  управляти мотивацією трудової діяльності персоналу;  вирішувати питання організації праці керівників, спеціалістів і службовців апарату управління персоналом; оцінювати результати діяльності функціональних підрозділів системи управління персоналом.

Спосіб навчання: аудиторне


Код модуля: 7.074.101.М.17
Обсяг модуля:загальна кількість годин – 120 год. (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години(ДФН/ЗФМ) – 80/20 (лекції – 32/8, практичні – 32/4, лабораторні – 16/8)
У результаті вивчення модуля студент повинен: знати:- знання та розуміння предметної області та розуміння фаху; - набуття гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій.
уміти:-уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу, пов’язану з публічним управлінням та адмініструванням, шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;-здатність ведення ділових комунікацій, знання та розуміння предметної області та розуміння фаху щоб визначати структуру та будувати архітектоніку знання в сфері публічного управління та адміністрування.


Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання:

 • володіння достатніми знаннями в галузях пов’язаних публічним управлінням та адмініструванням, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію в економіко-політичній сфері та визначати ключові тенденції її розвитку;
 • отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій у процесі формування та реалі­зації адміністративних послуг, за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій;
 • вміння аналізувати стан політичної системи в Україні з метою прийняття управлінського рішення та визначення шляхів вирішення актуальної політичної ситуації або проблеми;
 • знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»: адміністративний менеджмент та менеджмент у міжнародному бізнесі;
 • знання щодо розроблення пропозиції з удосконалення організаційної структури і функціонування місцевих адміністрацій як частини системи демократичного урядування на основі аналізу інституційних структур публічного сектору європейських держав та України;
 • розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, соціальному і державному контексті;
 • застосовувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації завдань публічного управління та адміністрування;
 • ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу в сфері публічного управління та адміністрування;
 • поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності публічної організації;
 • уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською);
 • здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння основними методами та технологіями управління внутрішніми та зовнішніми інформаційними зв’язками.

Результати навчання:

 • володіння сутністю та змістом процесу управління інформаційними зв’язками;
 • володіння базовими знаннями щодо нормативно-правового регулювання інформаційної сфери;
 • вміння досліджувати механізми реалізації інформаційних зв’язків організації;
 • вміння використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології для планування, моніторингу та реалізації інформаційних зв’язків;
 • вміння планувати та здійснювати зовнішні інформаційні зв’язки;
 • вміння організовувати колективну роботу учасників процесу для забезпечення внутрішніх інформаційних зв’язків.


Мета курсу «Державна політика: аналіз та механізм впровадження» полягає у наданні студентам новітніх навичок та знань з основних проблем державної політики, її аналізу та механізму впровадження; ознайомити слухачів із сучасною методологією аналізу державної політики;  сформувати вміння використовувати сучасні знання з аналізу державної політики в практичній діяльності

Метою вивчення дисципліни є оволодіння основними поняттями у сфері електронного урядування та навиками використання інформаційних технологій у професійній діяльності на державній службі

Результати навчання:

 • знання цілей, принципів та етапів впровадження електронного урядування
 • знання складових інформаційної інфраструктури електронного урядування
 • знання принципів електронного документообігу
 • знання можливостей використання інформаційних технологій у громадських організаціях та органах державної влади
 • навики організації особистого електронного середовища для здійснення професійної діяльності

Метою вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань основ права інтелектуальної власності та практичних навиків щодо питань виникнення та захисту прав інтелектуальної власності.

Результати навчання:
 • уміння розрiзняти об’єкти iнтелектуальної власностi та випадки виникнення права інтелектуальної власності;
 • уміння здійснювати пошук та аналіз інформаційних ресурсів щодо питань цивiльно-правового регулювання вiдносин, пов’язаних із творчою дiяльнiстю;
 • знання порядку оформлення та захисту, умови передачi i обсяг прав у залежностi вiд виду об’єктiв інтелектуальної власності;
 • умiння працювати з документацiєю у процесі оформлення права інтелектуальної власності;
 • знання механізмів комерціалізації інтелектуальної власності;
 • знання особливостей захисту права об’єктів інтелектуальної власності в умовах розвитку глобального інформаційного суспільства

Стратегічний підхід до управління. Технологія стратегічного планування. Система стратегічного планування в Україні, Особливості стратегічного планування на національному рівні в Україні, Стратегічне планування на реґіональному рівні, Особливості та організація процесу стратегічного планування на місцевому рівні.


Мета курсу «Новітні виклики та загрози національній безпеці України» полягає у  вивченні з’ясування сутності та основних положень національної безпеки України; визначення основних напрямів забезпечення національної безпеки держави; формування знань, умінь та творчого підходу при розробці та управлінні системою безпеки.

Мета курсу «Публічна служба та корупційні ризики» полягає у наданні студентам новітніх навичок та знань у питаннях щодо сфери публічної служби, її видів та системи, положень щодо управління державною службою, правового статусу державних службовців, проходження державної служби, запобігання корупції у публічній службі, особливостей служби в Апараті Верховної Ради України, апараті органів судової влади, правоохоронних органах, в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування.

Вивчення функцій фінансових органів, органів законодавчої та виконавчої влади щодо бюджету та прийомів і методів, які використовують ці органи в процесі керування бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають в процесі руху бюджетних потоків. Тільки на засадах чіткого розмежування функцій між вказаними органами, чіткої організації бюджетного процесу в державі можливо забезпечити ефективне управління бюджетом, а це, в свою чергу, має дуже важливе значення, особливо в період переходу до ринкових відносин.

Предметом бюджетного менеджменту як навчальної дисципліни є бюджетний процес і управління ним.

Метою вивчення дисципліни є здатність аспіранта якісно проводити маркетингові дослідження та моделювання у публічному адмініструванні; розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі публічного управління та адміністрування, що вимагає застосування нових маркетингових підходів та прогнозування; працювати у великій науковій групі, розуміючи відповідальність за результати роботи; самостійно аналізувати наукові дослідження у сфері управління та адміністрування і суміжних науках та на основі отриманих результатів робити якісні висновки.

Демократизація українського суспільства та розбудова сучасної системи державного управління зумовлює необхідність впровадження нових цінностей та принципів публічного менеджменту, побудованого на ретроспективному баченні в діяльність владних інститутів. Вирішення цих завдань потребує пошуку шляхів поліпшення організації роботи органів державного управління та місцевого самоврядування, зумовлює зростання вимог до рівня професійної підготовки наукової еліти.

Обґрунтуванню цих заходів мають передувати наукові дослідження понятійного апарату, існуючих моделей децентралізованого управління розвинених країн світу. Саме основою для побудови цілісності знань у сфері публічного адміністрування та  формуванні архітектури необхідних знань для формування власного наукового пошуку та дослідження є розкриття етапів формування публічного адміністрування як науки та історія його розвитку.


Курс передбачає вивчення таких тем:

- Історичні передумови та еволюція конструкцій і технологій

- Основні конструктивні схеми будівель та їх частин і відповідно деталей

У результаті вивчення модуля студент повинен:

вміти аналізувати конструктивні вирішення будівель

- вміти обирати оптимальні конструктивні схеми та вузли для громадських будівель


Навчальна дисципліна «Педадогічний парктикум» викладається для здобувачів наукового ступеня доктора філософії і є важливою частиною навчального процесу спеціальності 191 Архітектура та містобудування

Навчальна дисципліна «Педадогічний парктикум» викладається в комплексі із дисципліною «Архітектурне проектування» під керівництвом наукового керівника

Навчальна дисципліна «Спеціальні методи дослідження в галузі архітектури, містобудування, мистецтва та дизайну» викладається для здобувачів наукового ступеня доктора філософії і є важливою частиною навчального процесу спеціальності 191 Архітектура та містобудування, 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.


Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами теоретичних основ роботи динамічних насосів, вентиляторів та компресорів, їх конструкцій та принципи роботи, основних понять, практичних навиків та можливості використання отриманих знань в подальшій інженерній діяльності, формування у майбутніх фахівців знань і умінь з машинних методів перекачування рідини і газу.Категорії курсів